Algemene Voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
(Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van een fotosessie en de levering) Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden kan de fotosessie u niet worden geleverd.
Artikel 1:
Definities
1.1.
360VT.be (Yvan Van Hoorickx) hierna genoemd ‘de fotograaf’; 8420 De Haan, Spaans Fortlaan 16.
1.2.
De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.
1.3.
Een luchtfotoshoot, luchtfotofotosessie, 360° foto’s, virtual tours, fotoreeks, fotografie, fotoshoot, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
1.4.
Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de fotograaf een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen.
1.5.
De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.
Artikel 2:
Prijs & offertes
2.1.
De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een
offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en excl. taksen en
BTW.
2.2.
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft
het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit
aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie
tegen een proportionele prijs.
2.3.
De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van
toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd
doorgevoerd.
Artikel 3:
Plaatsen van de bestelling
3.1.
Bij de plaatsing van de bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over
de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het
emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.
3.2.
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening
te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
3.3.
Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk
ander beschikbaar communicatiemiddel.
3.4.
De bestelling wordt pas uitgevoerd nadat betaling werd ontvangen.
3.5.
De wederpartij verbindt er zich toe de fotograaf van alle informatie te voorzien, die
betrekking heeft tot de te fotograferen locatie. Hieronder wordt verstaan mogelijke
hindernissen zoals bomen, hoge gebouwen, hoogspanningsmasten, bebouwde kom,
autosnelweg of andere onderwerpen die een gevaar kunnen vormen tijdens de fotoshoot.
De fotograaf heeft het recht op ieder ogenblik af te zien van de opdracht, bij onjuiste
informatie.
Artikel 4:
Betalingen
4.1.
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging
van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het
bedrag kan overmaken op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het
ontwerp en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.
Artikel 5:
Levering
5.1.
Foto’s worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent.
5.2.
Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het
moment dat de foto’s door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan
niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden
toegeschreven aan De Post of door een derde.
5.3.
De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.
5.4.
De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Besteld u enkel een cd-rom met hoge resolutie
bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 15 werkdagen aangeleverd. Wenst u
de verwerking door ons op fotopapier afgeleverd moet u rekenen op een maximale levertijd van 20
werkdagen.
5.5.
De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van betaling op rekeningnummer …
5.6.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf
vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt
vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding
met tenminste 50% te verhogen.
5.7.
Als u uw bestelling niet ontvangt binnen een maand na betaling van uw bestelling, heeft
u twee weken de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen.
5.8.
De fotograaf zal de verloren zending reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw
ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten
terugbetalen. Alleen de fotograaf beslist over de keuze tussen deze twee opties.
5.9.
Als u de creatie en/of foto’s, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de fotograaf
worden genomen om zich te wapenen tegen elk risico van beschadiging van het ontwerp
en/of de foto’s tijdens het transport, toch ontvangt in een beschadigde staat, hoeft u ze
enkel terug te sturen naar de fotograaf, hij zal het ontwerp leveren en/of de beschadigde
foto’s opnieuw ontwikkelen en ze u gratis toesturen.
5.10.
Wat gebeurt er als het door u meegedeelde leveringsadres onvolledig of fout is?
Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een
onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kunt u geen schadevergoeding eisen.
Op uw verzoek zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet u de
verzendingskosten betalen.
Artikel 6:
Overmacht
6.1.
Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren
is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal
worden belemmerd, dan is de fotograaf gerechtigd om de opdracht zonder enige
ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is
de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De
fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de
wederpartij.
6.2.
Indien blijkt dat de luchtfotoshoot gevaar kan vormen voor derden of de omgeving kan
de fotograaf beslissen om van de fotoshoot af te zien. De wederpartij kan hiervoor geen
schadevergoeding eisen. Indien bovendien blijkt dat de luchtfotoshoot niet kan doorgaan
wegens onjuiste informatie van de wederpartij (art 3.5.) kan de fotograaf een vergoeding
eisen voor de reeds gedane kosten.
6.3.
In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling
te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de
overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht
de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
6.4.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: weersomstandigheden waardoor de shoot
niet kan doorgaan, verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog,
mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming
in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking
of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en
andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen,
overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en
andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst
voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht
en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige
invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in
redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan
eisen. Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 7:
Kwaliteit van het werk
7.1.
De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook
in zijn eigen stijl te bewerken.
7.2.
De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een
inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.
7.3.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de
opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts
worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor
akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
Artikel 8:
Toeleveranciers
8.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van
de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de
opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.
8.2.
De fotograaf kan te allen tijde een afwijking van levering voorstellen aan de wederpartij
wanneer blijkt dat de producten voorzien in de offerte niet meer beschikbaar zijn bij de
toeleveranciers. In dat geval zal de fotograaf steeds een evenwaardig product voorstellen
aan de wederpartij.
Artikel 9:
Correcties
9.1
De fotograaf moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is
niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige – of grammaticale fouten.
9.2
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking
of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door
of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra
gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine
stilstanden in afwachting van het “goed voor order”.
9.3
De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op
risico van de opdrachtgever.
Artikel 10:
Klachten
10.1.
Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email:
info@360vt.be informeren.
10.2.
Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten
dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na levering of de
uitvoering of factuurdatum.
10.3.
Na een termijn van zeven dagen na de levering wordt geen protest meer aanvaard.
Artikel 11:
Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s
11.1.
Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever,
dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht
worden.
11.2.
Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met
wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
Artikel 12:
Portretrecht
12.1.
Zowel de fotograaf als de wederpartij/opdrachtgever hebben beiden het recht de foto’s te
publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor
tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien
het de wederpartij/opdrachtgever géén toelating verstrekt tot dit recht moet er binnen 8
werkdagen na afloop van de fotosessie moet de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld
worden via email.
Artikel 13:
Bewaring van de digitale bestanden
13.1.
De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte, worden
minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard.
Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart,
fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden.
13.2.
Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of
foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te
verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn
wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.
13.3.
De gegevens